Nhớ về trường xưa .....

TRƯỜNG TIỂU HỌC CÔNG LẬP


SƯ PHẠM THỰC HÀNH Q5 SÀI GÒN"Em còn nhớ hay em đã quên.."

TRANG CHỦ > Hình ảnh các lớp Hình ảnh thầy cô Hình ảnh học trò


Hình các lớp gởi đến trong năm 2019 :


Lớp 2C niên khoá 1972-1973 Cô Như
Hình : Quân Trần

Lớp 2C---------------------------------------------------------------------------------------------------


Hình các lớp dưới đây xếp theo thứ tự thời gian và từ lớp 1 đến lớp 5 :


Lớp Nhất 2 niên khoá 1958-1959 thầy Thềm Văn Đắt và các giáo sinh đệ tam B (có giáo sinh Châu Ngọc Cảnh)
Hình : Thềm Liễu Thuận

Lớp nhát2
-------------------------------------------Lớp 3 niên khoá 1962-1963 với các thầy cô thực tập
Hình : Thu Hoa

Lớp 3
-------------------------------------------Lớp 1 niên khoá 1966-1967 cô Tài
Hình : Thanh Cầm

Lớp 1
-------------------------------------------Lớp Năm (hay lớp 1) niên khoá 1966-1967 cô Quan
Hình : Bích Dung

Lớp 1
-------------------------------------------Lớp 1 niên khoá 1966-1967 cô Danh
Hình : Thục Dinh

Lớp 1
-------------------------------------------Lớp 2 niên khoá 1966-1967 Thầy Phan Quang Triết
Hình : Nguyễn Tiến

Lớp 2
-------------------------------------------Lớp Nhì B niên khoá 1966-1967 Thầy Quan
Hình : Đức Hạnh

Lớp 4
-------------------------------------------Lớp 4 niên khoá 1966-1967 thầy Ái
Hình : Minh Hồng

Lớp 4
-------------------------------------------Lớp 5 niên khoá 1966-1967 cô Ngọc Điệp
Hình : Lê Quốc Anh

Lớp 5
-------------------------------------------Lớp 2 niên khoá 1967-1968 thầy Phan Quang Triết
Hình : Trần Mẫn

Lớp 2
-------------------------------------------Lớp 2A niên khoá 1967-1968 cô Mai Thị Minh
Hình : Tuyết Thi

Lớp 2
-------------------------------------------Lớp 2D niên khoá 1967-1968
Hình : Thu Hà

Lớp 2D
-------------------------------------------Lớp 2D (nữ sinh) niên khoá 1967-1968
Hình : Thu Hà

Lớp 2D
-------------------------------------------Lớp 5D niên khoá 1967-1968 cô Ngọc Điệp
Hình : cô Ngọc Điệp (Mai Phương tặng cô)

Lớp 5
-------------------------------------------Lớp 4E niên khoá 1969-1970 cô ?
Hình : Thu Hà

Lớp 4E
-------------------------------------------Lớp mẫu giáo A niên khoá 1970-1971
Hình : Trần Đức Quân

Lớp mẫu giáo
-------------------------------------------Lớp 2B niên khoá 1970-1971 cô Mai Thị Minh
Hình : Nguyễn Khuê Tú

Lớp 2B
-------------------------------------------Lớp 4 niên khoá 1970-1971 Cô ?
Hình : Lê Quan Khiêm

Lớp 4
-------------------------------------------Lớp 4 niên khoá 1970-1971 Thầy Tôn Thất-Dân
Hình : Nguyễn Đắc-Phú

Lớp 4

-------------------------------------------Lớp 5 niên khoá 1970-1971 thầy Chơn
Hình : Thục Dinh

Lớp 5
-------------------------------------------Lớp 5D niên khoá 1970-1971 cô Quế Hương
Hình : Thu Hà

Lớp 5D
-------------------------------------------Lớp mẫu giáo niên khoá 1971-1972 cô Kiều Tiên
Hình : Lê Chí Hùng

Lớp mẫu giáo
-------------------------------------------Lớp 1A ? niên khoá 1971-1972 ?
Hình : Nguyễn Phước Tiến

Lớp 1?
-------------------------------------------Lớp 1B niên khoá 1971-1972 cô Chan
Hình : Trần Đức Quân

Lớp 1B
-------------------------------------------Lớp 1C niên khoá 1971-1972
Hình : Trần Đức Quân

Lớp 1C
-------------------------------------------Lớp 3B niên khoá 1971-1972 cô Danh, cô Xuân (đeo kính), cô Tuyết Nga và cô Xuân Lang
Hình : Cao Thanh Chung

Lớp 3B
-------------------------------------------Lớp 3 niên khoá 1971-1972 cô Nguyễn Thị Hường
Hình : Nguyễn Khuê Tú

Lớp 3
-------------------------------------------Lớp 3 niên khoá 1971-1972 Cô ?
Hình : Trang

Lớp 3
-------------------------------------------Lớp 4B niên khoá 1971-1972 Cô Xuân
Hình : Nguyễn Cương Duy

Lớp 4
-------------------------------------------Lớp 5A niên khoá 1971-1972 Thầy Nguyễn Thành Long
Hình : Nguyễn Tự Tín

Lớp 5A
-------------------------------------------Lớp 1 niên khoá 1972-1973
Hình : Mai Anh

Lớp 1
-------------------------------------------Lớp 2B niên khoá 1972-1973
Hình : Trần Đức Quân

Lớp 2B
-------------------------------------------Lớp 4 niên khoá 1972-1973 thầy ?
Hình : Nguyễn Khuê Tú

Lớp 4
-------------------------------------------Lớp 5 niên khoá 1973-1974 thầy Chơn
Hình : Nguyễn Khuê Tú

Lớp 5
-------------------------------------------Lớp 8P1 niên khoá 1979-1980
Hình : Trần Hoài Phương

Lớp 8P1
-------------------------------------------Lớp 9A2 niên khoá 1979-1980 thầy Quốc, cô Tuyết
Hình : Trần Đức Quân

Lớp 9A2
-------------------------------------------Lớp 8P1 niên khoá 1980-1981 cô Lê Phương Linh
Hình : Lê Thị Thu Hằng

Lớp 8P1
-------------------------------------------Lớp 9P1 niên khoá 1979-1980
Hình : Trần Hoài Phương

Lớp 9P1
-------------------------------------------Lớp 9P1 niên khoá 1979-1980 thầy Dân và cô Mẫng
Hình : cô Lê Phương Linh

Lớp 9P1
-------------------------------------------Lớp 7A2 niên khoá 1982-1983 và cô chủ nhiệm
Hình : Quỳnh Giao
Lớp 7A2
-------------------------------------------Lớp 7A2 niên khoá 1982-1983 và cô Phụng Liên, cô Tâm, cô Ngọc Mai, thầy Hưng, cô Bích, cô Nhàng
Hình : Quỳnh Giao
Lớp 7A2
-------------------------------------------Lớp 9A2 niên khoá 1984-1985 cùng đại diện phụ huynh và thầy cô cấp 1 + 2
Hình : Quỳnh Giao

Lớp 9A2
Création du site le 06 mars 2011 Mise à jour le 02/06/2020 || © 2011-2020 DMB